Deurbeslag jaren30 in nikkel, matnikkel, ongelakt messing, messing verouderd en gietijzer, met ebbenhout of bakeliet.
Onze deurklinken, handgrepen, toiletsloten, espagnoletten, raamuitzetters zijn direct uit voorraad leverbaar.

Algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Retro-deurbeslag is de online webwinkel van De Galanterie
1. Algemeen
1.1 Gegevens ondernemer
De Galanterie B.V.

Vestigings- & bezoekadres:
Rijksstraatweg 27
3631 AA  Nieuwersluis

Telefoonnummer:
0294-233780
Bereikbaarheid telefonisch:
Zaterdag van 10.10 tot 17.05 uur

Email: via dit formulier
Kamer van Koophandel nummer: 54947812
BTW nummer: NL 851503731B01


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Galanterie B.V. te Nieuwersluis verder te noemen “Verkoper”, en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen “Koper”.
1.2. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van De Galanterie B.V. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar toe.
1.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen via www.retro-deurbeslag.nl tussen de Verkoper en de Koper.
2. Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper de totale betaling van de bestelling heeft ontvangen.
2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.
2.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de website van de Verkoper en zolang de voorraad strekt.

3. Prijzen en Betaling
3.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de website zijn in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief order + portokosten tenzij anders aangegeven.
Zie artikel 4.5 omtrent de hoogte van de order + portokosten.
3.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke daarvan komt geen koopovereenkomst tot stand. Betaling geschiedt middels de aangeboden iDEAL. Uitzondering van betaling vooraf is mogelijk wanneer de koper kiest om de bestelling in onze winkel te komen afhalen. Zie artikel 4.4 omtrent de mogelijkheden van afhalen.
3.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt de Verkoper zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. De Koper wordt door de Verkoper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht.
In het geval van een prijsverhoging kan de Koper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

4. Levering
4.1 De Verkoper verbindt zich jegens de Koper om de producten behoorlijk te verpakken  op zodanige wijze dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
4.2 De Verkoper heeft alle artikelen  ruimschoots op voorraad  en zal Uw bestelling direct na  betaling verzenden dan wel uiterlijk binnen 10 dagen na betaling. In het geval van leveringsproblemen ontvangt de Koper hiervan dan schriftelijk, per e-mail of per telefoon bericht.
In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven genoemde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan dit formulier
4.3 Bij overschrijding van een levertermijn van 7 dagen na de bestelling heeft de Koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde order + portokosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van de Koper.
4.4 Afhalen van de bestelling in de winkel van De Galanterie is mogelijk. De Koper moet hiervoor direct nadat hij de bestelling via internet afgerond heeft, contact opnemen met de Verkoper via dit formulier. Afhalen is mogelijk tijdens de openingsuren van De Galanterie:
Donderdagochtend en Vrijdagochtend alleen op afspraak
Zaterdag zonder afspraak van 10.10 tot 17.05 uur
4.5 Order + Portokosten per bestelling binnen Nederland bedragen € 7,45 en wanneer Uw bestelling een espagnolet bedraagt zijn de portokosten  per bestelling binnen Nederland € 14,90.
4.6 Order + Portokosten voor bestellingen buiten Nederland zal afhankelijk van de grootte, het gewicht, als ook het land van bestemming afzonderlijk worden vastgesteld. Informatie hierover kan via dit formulier worden ingewonnen.

5. Garantie
5.1 De Koper is verplicht bij ontvangst van de producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.
5.2 De producten die de Verkoper levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de website.
5.3 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de website, dient de Koper binnen 10 dagen na ontvangst van het product de Verkoper schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en/of schade aan het product (email- en bezoekadres van de Verkoper staan vermeld op de website en bij artikel 1.1 ).
5.4 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de website, heeft de Koper het recht de producten terug te zenden aan de Verkoper. De Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer te repareren of leveren is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde portokosten.
5.5 De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.


6. Intellectuele Eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de website  berusten bij de Verkoper. Het is de Koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ondanks het feit dat de Verkoper zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de website, is  de Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op de website en/of bevestigingsemail. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.
7.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de website, dan wel tussen de Verkoper en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is de Verkoper niet aansprakelijk.

8. Retourneren/omruilen
8.1 In het geval van een koop op afstand heeft de Koper het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden.
8.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij de bestelling binnen de voornoemde termijn door de Verkoper moet zijn ontvangen.
8.3 In geval van ontbinding zal de Verkoper de door de Koper aan de Verkoper betaalde koopprijs,
exclusief de gemaakte order + portokosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling in originele verpakking, vrij van gebreken en schade aan de Verkoper is geretourneerd.
Niet voldoende gefrankeerde retourzendingen worden door de Verkoper pertinent geweigerd en komen dan weer bij koper retour. Er wordt dan ook niet overgegaan tot terugbetaling van de bestelling.
8.4 De Koper kan binnen de termijn van 3 maanden de bestelling omruilen voor andere artikelen.
De bestelling komt alleen voor omruiling in aanmerking, mits de producten in originele verpakking, vrij van gebreken en schade aan de Verkoper zijn geretourneerd. De Koper dient voorafgaande aan retournering dit te melden via dit formulier . De portokosten zijn bij zowel omruilen als retourneren voor de rekening van de Koper.9. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen en gegevens o.a. betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, op de website van de Verkoper  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst  die niet aan de Verkoper kan worden toegerekend. De Verkoper  is niet gehouden zijn verplichtingen jegens de  Koper na te komen dan wel kan de Verkoper zijn verplichtingen jegens de Koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben de Verkoper en  de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan 30 dagen. Daarnaast kan de Verkoper de Koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.
10.2 De Verkoper is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens de Koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde order + portokosten.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd gebruiken van de artikelen.
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de Verkoper en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij de Verkoper er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.